Gerhard Pross aV sredo, 23. januarja 2013, je v Slovenijo pripotoval na kratek obisk Gerhard Pross, koordinator več kot 120 evangeličanskih gibanj in skupin iz Nemčije, Švice in Avstrije. Posebej se posveča delu za pobudo Skupaj za Evropo. Povezava do intervjuja na Radiu Ognjišče (Iz življenja vesoljne Cerkve)

prepis intervjuja

Zamisel o obisku je nastala novembra 2012 v Nemčiji med sestankom prijateljev Skupaj za Evropo na mednarodni ravni, prišli so tudi predstavniki iz Slovenije.
Ker je Gerhard Pross evangeličan, je bilo toliko lepše, da je pripotoval k nami prav v tednu molitve za edinost kristjanov. V dvorani na Viču v Ljubljani smo se zbrali iz vse Slovenije, prišli so predstavniki različnih katoliških gibanj in evangeličanski pastor Geza Filo. Na začetku nas je gost popeljal v več kot deset let trajajoče povezovanje najprej med katoliškimi gibanji, potem pa še med evangeličanskimi, anglikanskimi, pravoslavnimi in drugimi, nastalo iz srečanja s Chiaro Lubich. Iz tega se je rodila zamisel narediti kaj za Evropo in nastala je pobuda Skupaj za Evropo.
Rast označujejo skupaj dogovorjene in ugotovljene osnove kot so: pet ključev, temelj za občestvo med krščanskimi skupnostmi in gibanji, sedem odločitev za.
Med nami se je ustvarilo posebno ozračje edinosti, ki se je še povečala med odgovori na vprašanja in posebej med sklenitvijo zaveze medsebojne ljubezni. Vse to ni bilo nekaj zunanjega, ampak resničnost, zaradi katere smo res globoko povezani v Jezusu, dokler ne bo prišlo do vidnega in polnega občestva vseh Cerkva.

V.B.

 

Pet ključev: pot Skupaj za Evropo nas uči: edinost je možna!
1. Jezus med nami
»Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi (Mt 18,20).

2. zaveza medsebojne ljubezni
»Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,34)

3. Božja beseda
Božja beseda rojeva edinost in nas zedinja med seboj.

4. Sprava
Izkušnja sprave je bila velik dar na začetku poti Skupaj za Evropo.
»Bog nam je položil v roke „univerzalni ključ”, da bi odprli veliko vrat.«

5. Nove naravnanosti:
– odkrivati bogastvo drugega in ga podeliti
– gledati s strani drugega
– srečevati se kot prijatelji in bratje (ne kot funkcionarji)

odlomek iz sporočila v Stuttgartu 2007: sedem ‘da’
(…)
Povezani v tej zavezi medsebojne ljubezni izrekamo da življenju in se obvezujemo, da bomo branili njegovo nedotakljivo dostojanstvo v vseh njegovih dobah, od spočetja do naravnega konca.

Izrekamo da družini, ki jo povezuje neločljiva zaveza ljubezni med moškim in žensko, ki je temelj za solidarnostno družbo, odprto prihodnosti.

Izrekamo da stvarstvu, tako da branimo naravo in okolje, dar Boga, ki ga je treba varovati s spoštljivim zavzemanjem za prihodnje rodove.

Izrekamo da pravičnemu gospodarstvu, ki služi vsakemu človeku in celotnemu človeštvu.

Izrekamo da solidarnosti z reveži in odrinjenimi na rob družbe, ki so blizu in daleč: to so naši bratje in sestre. Naše vlade in Evropsko zvezo prosimo, naj se odločno zavzemajo za reveže in za razvoj držav, ki so prikrajšane, posebej v Afriki.

Izrekamo da miru in se zavzemamo, da bi prišlo v spopadih do dogovora in sprave z dialogom. Brez miru naš svet nima prihodnosti.

Izrekamo da odgovornosti do celotne družbe in delamo na tem, da bi mesta z udeleženostjo vseh postala kraji solidarnosti in sprejemanja ljudi, ki prihajajo od drugod in katerih kultura je drugačna od naše.

Zaradi teh da hočemo delovati skupaj, vsako gibanje in vsaka skupnost glede na lastno karizmo in na lastne možnosti.

Zaradi teh da hočemo delati z vsemi možmi in ženami, z ustanovami in z vsemi družbenimi in političnimi silami.

Skupaj se hočemo znova postaviti v službo miru in edinosti, ki sta temelj današnje Evrope.
Skupaj hočemo govoriti Evropi in svetu o evangeliju življenja in miru, ki oživlja naša gibanja in naše skupnosti.