V Sloveniji smo pripravili prevod dokumenta Gibanja fokolarov Smernic za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih. V njem so tudi kontaktni podatki oseb, na katere se lahko obrne vsak, ki smatra, da je to potrebno. Obrazci soglasij: Soglasje 1Soglasje staršev oz. skrbnikov za dejavnosti Gen

Soglasje 3Soglasje za prevoz

Smernice v celoti:

Ob upoštevanju “Motu proprio” papeža Frančiška o zaščiti mladoletnih oseb in sprejemanju navodil Dikasterija za laike, družino in življenje je Gibanje fokolarov posodobilo Smernice za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih in ranljivih oseb, ki so bile objavljene leta 2014 na mednarodni spletni strani www.focolare.org.

Zakaj te smernice

Dokument poudarja splošna načela, na katerih temeljijo dejavnosti Gibanja z otroki in mladostniki; zlasti obravnava:

– pravno obveznost odgovornih oseb v Gibanju, da sprejmejo vse možne previdnostne ukrepe, da ne bi prišlo do kakršne koli zlorabe mladoletnikov in ranljivih oseb;

– moralno dolžnost vseh članov Gibanja, da opozorijo na vse primere zlorab, za katere so izvedeli, in da sodelujejo z organi, ki so odgovorni za rekonstrukcijo dejstev, ki so predmet prijav.

Posebna pozornost je namenjena žrtvam, katerim Gibanje fokolarov prek svojih svetovalcev nudi vso potrebno pomoč.

Preventiva v središču

Kar zadeva preprečevanje, nove Smernice ponovno poudarjajo pomen preventive in s tem stalnega usposabljanja odraslih, katerim so zaupani mladoletniki.

Odvetnik Orazio Moscatello, koordinator Osrednje komisije za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnikov (COBETU, Italija), je v intervjuju pojasnil, da se morajo »odrasli, ki jim bodo zaupani mladoletniki, udeležiti osnovnega tečaja, na katerem bodo poglobljeno preučili vprašanja, vezana na otroke s psihološkega, pedagoškega in pravnega vidika.

V skladu z novimi smernicami je treba te tečaje ponoviti vsaki dve leti, ob koncu pa je treba oceniti primernost za delo z mladoletniki. Poleg tega je več informacij o okolju, odnosu z družinami in protokolih v izrednih razmerah«.

SMERNICE GIBANJA FOKOLAROV

ZA ZAGOTAVLJANJE KORISTI IN ZAŠČITO MLADOLETNIH IN RANLJIVIH ODRASLIH

Notranja pravila za zagotavljanje koristi mladoletnih

Uvod

1. Gibanje fokolarov Marijino delo je mednarodno zasebno papeško pravno združenje vernikov1, civilno pravna oseba. Temelji na duhovnosti, ki je osredotočena na evangelij, na krščansko ljubezen kot življenjski slog in je njen namen uresničevanje edinosti in ustvarjanje vesoljnega bratstva.2

2. Je versko in civilno združenje, v katero so vključene osebe vseh kultur, jezikov, narodov in verstev vsega sveta.

3. Mladoletni, vključeni v veje gibanja: gen3, gen4, Otroci za edinost, otroci Župnijskega gibanja, se po različnih aktivnostih celostno oblikujejo in tako pridobijo edinstveno identiteto.

4. Gibanje fokolarov pri vsakem mladoletnem postavlja v središče njegovo dostojanstvo in se z evangeljskimi načeli trudi razvijati v njih človeško-duhovne sposobnosti in spodbujati pozitivne lastnosti; pri dejavnostih, v katerih so udeleženi mladoletni, se zgleduje v občestveni pedagogiki, ki postavlja v središče medsebojnega odnosa Jezusovo navzočnost (prim. Mt 18,20).

5. Poleg tega, da je Gibanje fokolarov sprejelo načela Mednarodnega prava glede zaščite mladoletnih oseb [prim. 3. in 19. člen Konvencija Združenih narodov o pravicah otrok– Convention on the Rights of the Child)], je dolžno pri opravljanju teh dejavnosti ravnati preventivno, da prepreči vsakršno možnost kakršnega koli nasilja, zlorabe, slabega ravnanja z mladoletnimi in nasilja med vrstniki3. Zato je Gibanje fokolarov sprejelo naslednje preventivne ukrepe:

a) mladoletni so lahko zaupani osebam, ki so popolno poslovno sposobne in kazensko odgovorne, ki zavzeto živijo evangeljsko življenje v duhu občestvene duhovnosti Gibanja in so primerne za to, da so z mladoletnimi, kakor je v nadaljevanju pojasnjeno v kriterijih za zagotavljanje koristi in zaščite mladooletnih v prvem delu tega dokumenta.

b) mladoletnim moramo nuditi varno okolje, v katerem potekajo dejavnosti za oblikovanje osebnosti in razvedrilne dejavnosti, ki so primerne njihovi starosti, brez psihičnih pritiskov, tako da spoštujemo in varujemo njihovo dostojanstvo in osebnostni razvoj;

c) gojiti kulturo, v kateri bo vsaka oseba spoštovana in cenjena, in zagotoviti svobodo, nesebičnost, enakost, dostojanstvo in samostojnost osebnostne integritete vsakega posameznika, da bi s tem preprečili vsakršno nasilja, tudi medvrstniško;

d) takoj in učinkovito se odzvati na vsako opozorilo o zlorabi, storjeni s strani člana Gibanja fokolarov, tako da se zagotovi ravnanje v skladu s temi Smernicami, ki Gibanje obvezujejo, da kolikor je to mogoče, razišče dejanske okoliščine, na katere je bilo opozorjeno;

e) podati ustrezno prijavo pristojnim državnim organom, če jih k temu zavezuje veljavna zakonodaja;

f) zagotoviti podporo in oblike pomoči žrtvam zlorabe in njihovim družinskim članom;

g) povzročitelju nasilja nad mladoletnim ali ranljivim odraslim Gibanje fokolarov nudi psihološko podporo z namenom, da sta zagotovljeni nadaljnja zaščita in korist mladoletnih.

6. V teh Smernicah se pojem in položaj »mladoletnika« izenačuje s pojmom in položajem »ranljivi odrasli«, ki je »vsaka oseba, ki zaradi motenj v telesnem ali duševnem razvoju ali težav v duševnem zdravju in drugih okoliščin ni sposobna, da bi sama skrbela za svoje pravice in interese.

7. Skrbniki ranljivih odraslih so zaradi zaščite le-teh dolžni o tem, da gre za ranljive odrasle, obvestiti pred vsako udeležbo pri aktivnostih Gibanja odgovorne v Gibanju in jih seznaniti o psihofizičnem stanju takšne osebe in v kolikor je to mogoče, to izkazati z ustrezno listino.

PRVI DEL

Pogoji za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih

8. Temeljni namen Gibanja fokolarov je zagotavljanje koristi in celostna zaščita mladoletnih. Namen teh smernic je kratek oris dosedanje prakse, ki naj bo vedno prisotna pri aktivnostih Gibanja pri delu z mladoletnimi in želi biti vzpodbuda za delo z mladoletnimi v Gibanju fokolarov po vsem svetu.

9. Gibanje fokolarov je v nekaterih državah že sprejelo smernice, kar jim je bilo naloženo po državnih zakonih oz. predlagano od njihovih Škofovskih konferenc.

10. Pripadniki Gibanja fokolarov, ki so odrasle osebe in so zaradi svoje zrelosti in primernosti izbrani za delo z mladoletnimi, so se dolžni udeležiti vsaj 6-urnega tečaja, na katerem bodo poglobili teme o koristih mladoletnih, kot jih določajo Smernice in cerkvene oblasti, ter tem s področij prava, psihologije in družinskega vidika.

11. Po preverjeni usposobljenosti morajo te odrasle osebe podpisati izjavo, s katero izjavijo, da poznajo Smernice in se zavežejo k njihovemu uresničevanju. Podati morajo tudi lastno izjavo, da niso bili obsojeni za kazniva dejanja zoper javni red in moralo, življenje in telo, še posebej družinsko nasilje.

12. Tečaj je del stalnega izobraževanja, ki naj bi se po možnosti obnavljal vsaki dve leti. Dolžni so se ga udeležiti tudi odgovorni za fokolar in pooblaščenci.

13. Osebe, ki delajo z mladoletnimi, morajo vzpostaviti dober odnos z družino mladoletnika. Aktivnosti za mladoletne morajo biti pravočasno pripravljene, z njimi morajo biti seznanjeni starši. Lokalnim skupnostim Gibanja pa se na primerne in možne načine predstavi okviren program aktivnosti.

14. Pri delu z mladoletnimi je zaradi njihove zaščite in večje učinkovitosti potrebna prisotnost vsaj dveh odraslih oseb. Če skupina preseže šestnajst mladoletnikov, se sorazmerno veča prisotnost odraslih, tako da je vsaj en odrasel na osem mladoletnih.

15. Za prevoz mladoletnih poskrbijo njihovi starši. Če je to nemogoče je potrebno pisno priložnostno soglasje staršev.

16. Osebni pogovori z mladoletnimi morajo potekati na odprtih, vidnih in pristopnih krajih.

17. Spanje naj bo v velikih sobah, ločenih za fante in dekleta, pri čemer naj odrasli spijo ločeno od otrok, vendar dovolj blizu, tako da je zagotovljen nadzor nad mladoletnimi.

18. V toaletne prostore se mladoletnega pospremi samo v izjemnih primerih ali zaradi posebnih potreb mladoletnega, sicer jih uporabljajo sami.

19. Če mladoletni ni samostojen, se je potrebno posvetovati z družino, kakšno pomoč potrebuje.

20. Starši so dolžni podpisati letno soglasje, da se smejo njihovi mladoletni udeleževati njim namenjenih aktivnosti. Starši smejo prositi za dodatne informacije o vsebinah programov ali biti diskretno prisotni ob izvajanju programov. Za objavo fotografij, posnetkov in doživetij morajo starši podpisati dodatno soglasje.

21. Postopke, kako ravnati v primeru suma zlorabe člana Gibanja fokolarov v času dejavnosti, ki se izvajajo znotraj Gibanja, opredeljuje drugi del tega dokumenta.

Pristojnosti sopredsednika kot varuha moralnosti v zvezi z zaščito mladoletnih

22. Predsednica, ki ima pravico dokončno odločati o zadevah, je dolžna v primerih, kadar se le-ti nanašajo na moralna vprašanja – kar je tudi predmet teh Smernic, odločati o spodaj opisanih dejanjih v soglasju s sopredsednikom, ki skrbi in zagotavlja, da so notranje življenje in dejavnosti Gibanja v skladu z vero, moralo  in disciplino Cerkve (glej 93. čl. Splošnega statuta Marijinega dela).4

Centralna komisija za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih (COBETU5) in Nadzorni organ

23. Za izpolnitev obveznosti, tj. za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih, je Gibanje fokolarov ustanovilo Centralno komisijo za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih (COBETU), ki jo sestavlja 5 (pet) članov, ki jih imenuje predsednica. Vsi člani komisije so osebe z izkušnjami in strokovnjaki na svojem področij6. Komisijo koordinira in predstavlja član, ki ga izbere predsednica.

24. Komisija v celoti sodeluje s tistimi, ki se posvajo vzgoji mladoletnih v Gibanju fokolarov, pripravlja primerne oblike izobraževanja članov Gibanja, posebej tistih, ki delajo z mladoletnimi osebami.

25. Po nalogu predsednice COBETU vodi vse faze notranje preiskave v primeru, ko je storilec domnevne zlorabe mladoletnega član Generalnega sveta ali posvečen/-a fokolarin/-a ali poročen/-a fokolarin/-a, kot tudi za tiste člane, ki so v obdobju formacije.

26. Prizadeti osebi se mora priskrbeti medicinska oskrba, vključno s hitro terapevtsko in psihološko pomočjo, kot tudi pravna in vsaka druga potrebna podpora.

27. Pooblaščencem za zaščito mladoletnih v coni ali v podconi pri opravljanju njim zaupanih nalog COBETU. pomaga, jih spremlja, usmerja in vodi.

28. Gibanje fokolarov je dodatno ustanovilo Nadzorni organ, ki ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje predsednica. Od teh je vsaj en član, ki ni član oz. pripadnik Gibanja. Njegova naloga je nadzor nad izvajanjem zaščite in zagotavljanjem koristi mladoletnih v Gibanju in preverjanje dela COBETU V ta namen se bosta oba organa, COBETU in Nadzorni organ, srečala vsaj enkrat letno.

29lani COBETU in Nadzornega organa imajo triletni mandat, z možnostjo največ trikratne ponovitve.

Komisije za delo z mladoletnimi v coni ali podconi

30. Za uresničitev ciljev, zapisanih v uvodu teh Smernic, bosta delegata Gibanja v coni ustanovila Komisijo, in sicer po istih kriterijih, kot je bila ustanovljena Centralna komisija. Do ustanovitve Komisije pa bosta pooblastila dva člana Gibanja, enega moškega in eno žensko, ki sta primerno usposobljena, izkušena in preudarna in ki bosta neodvisno in samostojno opravljala svojo nalogo v tesnem sodelovanju z njima in s COBETU.

31. Člani Komisije se imenujejo za dobo treh let, z možnostjo največ trikratne ponovitve. Imenuje jih pisno odgovoren za cono. (prim. PRILOGA II – obrazec imenovanja).

32. Komisiji in pooblaščencem za cono lahko pri delu pomagajo tudi razni strokovnjaki, ki niso pripadniki Gibanja. Ti strokovnjaki imajo nalogo, da v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb, njihovega nadlegovanja, slabega ravnanja z njimi in dejanj nasilja med vrstniki, na katere so bili opozorjeni, da so storjeni na območju te cone, razen za primere, ki so v pristojnosti COBETU – sprožijo notranjo preiskavo po postopku, določenem po teh Smernicah, učinkovito sodelujejo s pristojnimi državnimi organi, ki so dolžni raziskati dejstva in zavarovati žrtve nasilja. Vse aktivnosti se izvajajo v soglasju z družino mladoletnika (s starši ali s skrbnikom mladoletnika ).

33. Prizadeti osebi se mora priskrbeti medicinska oskrba, vključno s hitro terapevtsko in psihološko pomočjo, kakor tudi pravna in vsaka druga potrebna podpora.

34. Komisije in pooblaščenci so dolžni enkrat letno poročati COBETU o opravljenih dejavnostih.

35. Kjer je cona razdeljena na podcone, zanje velja enako kot za cone. V takem primeri bo naloge za uresničitev namenov teh smernic opravljala Komisija ali pooblaščeni za podcono.

36. Ta pravila veljajo tudi za mesteca7 Gibanja fokolarov.

37. Delegata cone ali odgovorna za podcono sta dolžna storiti vse, da bi se v vseh delih cone ali podcone v celoti uresničili nameni Smernic in se izpolnile vse naloge naložene v Smernicah. Če v neki coni ali podconi še ni ustanovljena komisija ali niso imenovani pooblaščenci za zaščito mladoletnih, in je podan sum zlorabe mladoletnih oseb, bosta odgovorna imenovala vsaj dve osebi, enega moškega in eno žensko, ki bosta za to primerno usposobljena, da preverita dejansko stanje po postopku, določenem v teh Smernicah.

DRUGI DEL

Postopek v primeru prijave suma domnevne spolne zlorabe, drugega nasilja nad mladoletnimi ali ranljivim odraslim in medvrstniškega nasilja

Prijava nezakonitega ravnanja in postopek

38. Vsi odgovorni znotraj Gibanja so pravno odgovorni, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se znotraj Gibanja prepreči, da bi prišlo do kakršnih koli zlorab nad mladoletnimi.

39. Prav tako imajo vsi člani Gibanja moralno dolžnost opozoriti, da vedo za primere oz. sumijo, da so se zgodili primeri katere koli zlorabe nad mladoletnim, kot tudi na vse okoliščine in dejstva v zvezi z mladoletno osebo, s katero imajo stik in ki naj bi bila zlorabljena ali zanemarjena.

40. Pri izpolnjevanju te dolžnosti je vsakdo dolžan podati vse koristne podatke in navesti dejstva, da bi se lahko obnovili in razjasnili dogodki, ki so predmet prijave. Tisti, ki v svoji izjavi posreduje podatke, ima moralno dolžnost govoriti resnico in je ne sme zanikati, to kar ve in kar je slišal, ne sme ničesar zamolčati.

41. Najprej je treba poskrbeti za korist mladoletnega. Zato so vsi člani Gibanja fokolarov dolžni opozoriti na sum morebitne spolne zlorabe ,8 zalezovanja (stalking),9 na sum drugega nasilja, zanemarjanja in sum medvrstniškega nasilja, ki naj bi jih storile odrasle osebe, ki so jim mladoletni zaupani v varstvo, ali storili sami mladoletni, člani Gibanja fokolarov ali drugi ljudje med aktivnostmi, ki jih organizira Gibanje ali so z Gibanjem povezani.

42. Kadar komur koli mladoletna oseba zaupa, da je bila žrtev spolne zlorabe, mora ta oseba:

a) pozorno poslušati mladoletnega, da sam pove, kar je osebno doživel, ne da bi ga dodatno vpraševal ali kakor koli pritiskal nanj;10

b) biti čim bolj miren in naraven; zavedati se mora, da se je mladoletni odločil povedati o zlorabi samo zaradi zaupanja, ki ga ima do njega;

c) spremiti mladoletnega k staršem in jim povedati, kaj natančno je povedal, razen če se sum o zlorabi mladoletnega nanaša na enega od staršev ali skrbnikov in če to ne pomeni novega tveganja za mladoletnega;

č) zagotoviti, kolikor je mogoče hitro, da prejme mladoletni primerno obravnavo in pomoč;

d) pojasniti obema staršema oziroma skrbnikom potek prijave zlorabe pristojnim državnim organom;

e) skrbno napisati pisno poročilo o prijavi suma z vsemi podatki: ime, naslov, telefonsko številko in povzetek tega, kar je mladoletni povedal in pri tem čim bolj ohraniti besede, ki jih je ta mladoletni povedal;

f) takoj obvestiti Komisijo ali pooblaščence za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih na območju, kjer so se je zgodila domnevna zloraba, oziroma če teh ni, delegata/tko Gibanja v coni, ki mora nemudoma pooblastiti nekoga za obravnavanje primera.

43. Če se mladoletni zaupa mladoletnemu, mora ta čim prej o dogodku obvestiti asistenta, če je ta prisoten, ali obvestiti drugega odraslega, ki mu zaupa, da se čim prej postopa v skladu s temi Smernicami.

Naloge Komisij ali pooblaščencev za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih oseb, sprožitev postopka in predhodna preiskava

44. Komisija ali pooblaščenci so dolžni ob prejemu obvestila o sumu narediti vse, kar je mogoče, da se mladoletni osebi nudita takojšna pomoč in obravnava, ter o sumu takoj obvestiti odgovorne v coni ali v podconi, COBETU in sopredsednika.

45. Od trenutka prejema obvestila o sumu je naloga Komisije ali pooblaščencev začeti z obravnavo posameznega primera, razen ko je le-ta v pristojnosti COBETU. Zato je potrebno vsako prijavo ali obvestilo o tozadevnem sumu kogar koli takoj poslati njim. Postopki obravnave in zbiranja dejstev posameznega primera so strogo zaupni in tajni.

46. Če se obvestilo o sumu nanaša na člana Vrhovnega sveta Marijinega dela ali na fokolarina/o skupnega življenja ali poročenega/o fokolarina/o, tudi za celotno obdobje formacije, je za obravnavo in vodenje postopka pristojna COBETU, in sicer na podlagi posebne odredbe, ki jo izda predsednica.

47. V tem primeru se obvestilo o sumu pošlje sopredsedniku, ki o tem obvesti COBETU in poda zahtevo za začetek notranjega postopka, ali neposredno na COBETU.

48. V primeru, da je domneven storilec zlorabe škofijski duhovnik ali redovnik/redovnica ali diakon ali posvečena laikinja bo sopredsednik ali delegat v coni ali odgovoren za mestece (v primeru, ko se je zloraba zgodila v mestecu) o tem obvestil krajevnega škofa ordinarija, v čigar škofiji je inkardiniran duhovnik, ali predstojnika/predstojnico ustanove, kateri pripada redovnik/redovnica.

49. V tem primeru se preiskava primera znotraj Gibanja ne bo opravila, saj je zanjo pristojen ordinarij tega kraja po pravilih kanonskega prava.

50. Vsi zgoraj navedeni udeleženci postopka so dolžni ohranjati v tajnosti vse, kar jim je sporočila Komisija ali pooblaščenec v coni ali v podconi.

51. Komisija ali pooblaščenec so dolžni skrbno paziti na varstvo dobrega imena, podobe in zasebnosti vseh vpletenih oseb in tajnost postopka, da ne bi prihajalo do obrekovanja.

52. Komisija ni dolžna sprožiti notranjega postopka v primeru prejema obvestila o sumu proti članu Vrhovnega sveta Gibanja ali fokolarina/o (glej Priloga I Smernic), če je jasno, da je sum neutemeljen. Komisija mora ves čas postopka biti v stiku s starši mladoletne osebe ali s skrbnikom le-te, razen v primerih, ko bi zaradi družinske situacije bilo to v škodo mladoletne osebe.

Postopek naznanitve državnim organom

53. Gibanje fokolarov glede ovadbe pravosodnim organom ravna v skladu s kazenskim pravom posamezne države ali naroda in po smernicah škofovske konference tega kraja. V primeru, ko smo sum zlorabe dolžni prijaviti in se je le-ta po zaključku notranjega postopka s strani COBETU ali Komisije v coni ali Komisije v podconi potrdil, bodo odgovorni za mestece, za cono ali podcono, kjer se je zloraba zgodila, podali ovadbo pri pristojnih pravosodnih organih s podrobnim poročilom vseh narejenih preiskav. Gibanje fokolarov bo v polnosti sodelovalo s pristojnimi oblastmi in bo dalo na razpolago vse informacije, ki jih ima.

54. Ovadbe pravosodnim organom Gibanje ne bo podalo samo v primeru, če je podano pisno izrecno nasprotovanje staršev mladoletne osebe. Po prejemu takšnega izrecnega pisnega nasprotovanja se postopek zaustavi, v tajnem arhivu pa se shrani vsa ustrezna dokumentacija, pridobljena v postopku pri predhodni preiskavi, in listina, iz katere je razviden razlog zaustavitve. V vsakem primeru, tudi če gre za izrecno nasprotovanje, pa je potrebno podati ovadbo pravosodnim organom v državah ali narodih, kjer obstoji zakonska dolžnost prijave.

55. Ne glede na to, ali obstaja dolžnost prijave ali ne, Gibanje fokolarov spodbuja vse žrtve, ki so že polnoletne, ali pa njihove starše/skrbnike, da sum kaznivega dejanja naznanijo neposredno pristojnim oblastem. Gibanje jim bo pri tem zagotavljalo svojo bližino in jih spremljalo.

56. Če se iz notranje preiskave pokaže, da gre za zlorabo znotraj družine, je vsekakor potrebno podati ovadbo oz. to naznaniti pristojnim oblastem, vse zaradi večje zaščite mladoletne osebe.

57. Vsak član Gibanja fokolarov ima pravico samostojno naznaniti sum kaznivega dejanja pristojnim oblastem.

PRILOGA I

Notranji postopki v Marijinem delu

Postopanje v primeru preiskave in kazenskega postopka v odsekih in vejah Marijinega dela

58. Notranji postopki so v primeru prejetja obvestila o domnevnem sumu spolne zlorabe, nasilja ali slabega ravnanja z mladoletno osebo kot tudi pri medvrstniškem nasilju s strani člana Gibanja različni glede na raznolikost in mednarodnost članov Gibanja, kot tudi glede na pravni status posameznega člana, ki ga določajo kanonsko pravo, Splošni statut in Pravilniki.

59. Člani nekaterih odsekov ali vej so prejeli sveti red in imajo »pravni status klerika«, drugi so izrekli zaobljube in imajo »pravni status redovnika«, drugi imajo »pravni status laika« z zaobljubami ali obljubami ali duhovnimi obveznostmi.

60. Duhovniki, člani Marijinega dela, lahko pripadajo odseku fokolarinov, veji škofijskih duhovnikov ali diakonov fokolarinov, veji duhovnikov ali diakonov volontarijev, veji gens ali veji redovnikov.

A) Postopki za klerike, diakone, redovnike in posvečene 11

61. Tako kot je po pravu posamezne države spolna zloraba klerika nad mladoletno osebo kaznivo dejanje, tako je tudi po kanonskem pravu.

62. Ob prejemu obvestila o sumu spolne zlorabe, nasilja ali slabega ravnanja z mladoletno osebo kot tudi medvrstniškega nasilja s strani klerika, ki je član odseka fokolarinov, ali veje škofijskih duhovnikov fokolarinov ali volontarijev, kot tudi veje diakonov fokolarinov ali volontarijev, sopredsednik Marijinega dela obvesti krajevnega škofa, kjer je klerik ali diakon inkardiniran. Ta škof bo ukrepal v po postopku določenim s kanonskim pravom.

63.V primeru ko se obtožba nanaša na klerika ali na redovnika ne klerika iz veje redovnikov ali na posvečeno osebo iz veje posvečenih, delegat Gibanja v coni ali sopredsednik Marijinega dela, če je preiskovanec v službi Centra Dela, obvesti najvišjega predstavnika ustanove posvečenega življenja ali drbe apostolskega življenja, kateri pripada redovnik oziroma redovnica/posvečena, naj sproži kazenski postopek, predviden z zakonom, za člane Ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja.

64. V času poteka preiskave s strani civilne ali cerkvene oblasti je odgovorni za preiskovanca dolžan izključiti ga/jo iz vseh dejavnosti, pri katerih prihaja neposredno ali posredno v stik z mladoletnimi ter ga imenovati na mesto, kjer ni tveganj.

65. Prav tako naj odločno spodbudi preiskovanca, da opravi psihološki pregled in pridobi izvedensko mnenje.

66. V primeru potrjenega suma spolne zlorabe mladoletnih, preiskovanec ne more biti izvoljen na odgovorna mesta oz. njegova izvolitev ne sme biti potrjena.

Glede na rezultat kanonskega postopka se bo začel tudi notranji postopek, kot ga določajo pravila odsekov in vej, kateri pripada preiskovanec, veljavni v trenutku obvestila o sumu zlorabe.

B) Postopek za člane laike

Za člane Vrhovnega sveta, moške in ženske fokolarine

67. Predsednica ali sopredsednik bosta ob prejemu obvestila o sumu zlorabe mladoletnega s strani člana Vrhovnega sveta ali fokolarina ali fokolarine, ki živijo skupaj ali poročenega/e, kot tudi v času njihove formacije, takoj, najkasneje pa v roku desetih dni, podala pisno zahtevo o začetku notranje preiskave, kot to določajo določbe teh Smernic, da se preveri, ali so obtožbe utemeljene.

68. Če je obvestilo o sumu zlorabe prejela neposredno COBETU, bo le-ta o tem takoj obvestila predsednico in sopredsednika kot tudi odsek, ki mu osumljenec pripada, ter odgovornega za cono oziroma Mednarodni center veje, ki ji pripada.

69. V tej fazi postopka je potrebno sprejeti preventivne ukrepe, da ne bi prihajalo do ponovne zlorabe ali do zlorabe dobrega imena in časti, da bi lahko stekel pravilen in nemoten potek preiskave.

70. Do zaključka predhodne preiskave bo tisti, ki je odgovoren za osumljenega, temu takoj prepovedal opravljati aktivnosti, pri katerih bi imel neposreden ali posreden stik z mladoletniki.

71. Odgovorni ob sprejetju preventivnih ukrepov ne bo navedel vsebine suma zlorabe, ime prijavitelja ter imena drugih vpletenih oseb, temveč le, da se previdnostni ukrepi uvajajo zaradi obvestila o sumu, »ki se nanaša na zaščito mladoletnih«.

Predhodna preiskava in notranji postopki

72. Ob prejemu obvestila o sumu zlorabe koordinator COBETU pisno pooblasti dve osebi, moškega in žensko, ki ju izbere, če je le mogoče, izmed članov COBETU. ali izmed članov conske komisije, kjer se je domnevna zloraba zgodila;

73. Pooblaščenca v začetku predhodne preiskave določita, katere osebe naj v preiskavi zaslišijo, in za vsak primer posebej ocenita, kaj je najboljše za raziskavo dejanskega stanja.

74. Potrebno je pridobiti oz. poslušati izjavo domnevne žrtve (v primeru, ko je žrtev mladoletna, samo izjemoma ali ob pomoči psihologa), da bi ugotovili dejstva, ki jih je potrebno raziskati, kot tudi zaslišati morebitne priče, ki jih žrtev navedla (predvsem zaradi preverjanja utemeljenosti suma).

75. Ko so dejstva raziskana in niso sporna, se postopek nadaljuje.

76. Po zaključku predhodne preiskave je potrebno dati domnevnemu storilcu deset dni časa, da se seznani z vsebino obtožbe, da lahko na primeren način pripravi svoj zagovor. Pri tem mu lahko pomaga tudi zagovornik, če tako želi. Zagovornik ne sme biti član moškega ali ženskega odseka ali veje, kateri osumljeni ali žrtev pripadata.

77. Osumljeni in njegov zagovornik imata pravico vpogleda v vsa dejstva in dokaze, da bosta lahko ustrezno pripravila odgovor na obtožbo.

78. Zaradi opravičenega in objektivnega razloga sme domnevni osumljeni predlagati enkratno preložitev zaslišanja, pri čemer pa lahko poda pisni odgovor. V tem primeru se sme rok za zaključek predhodne preiskave podaljšati.

79. Razbremenilni dokazi, ki jih predloži domnevni osumljeni, kot tudi dodatni dokazi, pridobljeni po uradni dolžnosti, se upoštevajo le, če so pomembni za končno odločitev.

80. Dovoljeni dokazi se bodo izvajali ob zaslišanju in prisotnosti obeh strank (oškodovanca in obdolženca) in njihovih zagovornikov, če so le-ti imenovani.

81. V roku 90 dni, ko sta pooblaščenca prejela vse potrebne dokumente, mora biti predhodna preiskava končana. Pooblaščenca lahko pred iztekom 90-dnevnega roka iz utemeljenih razlogov zahtevata od COBETU podaljšanje roka za največ 60 dni.

82. Po zaključku predhodne preiskave je potrebno vse zapise skupaj s Poročilom o izvedenih preiskovalnih dejanjih, sprejetih odločitvah in pridobljenih izsledkih predati COBETU.

83. V roku 60 dni po prejemu Poročila ter glede na izsledke predhodne preiskave COBETU oblikuje svoje Mnenje o odločitvi zoper obdolženca, ki mora biti obrazloženo.

84. COBETU lahko odloči:

a) če je sum neutemeljen ali gre za pomanjkanje potrebnih dokazov, predlaga zaključek in arhiviranje primera;

b) če osumljenec prizna svojo krivdo ali je sum utemeljen, oblikuje pisno mnenje in predlaga izrek in izvršitev disciplinskih ukrepov.

85. Izjemoma, kadar je nujno potrebno izvesti dodatne dokaze, v roku 30 dni od predloga, mora izvesti dodatne dokaze ob prisotnosti obeh strank

86. O mnenju COBETU se takoj obvesti odsek ali veja, ki ji pripada osumljenec, predsednico in sopredsednika Marijinega dela kot tudi pooblaščenca za vodenje postopka, če ta nista člana COBETU.

87. Po prejemu obrazloženega Mnenja COBETU centralni odgovorni za odsek s svojim svetom sprejme takoj ali najkasneje v roku 30 dni končno odločitev o ukrepu v skladu s Pravilnikom odseka. Končno odločbo o ukrepu pošlje takoj ali najkasneje v 10 dneh po sprejetju odločbe, vendar istočasno COBETU, osumljencu in njegovemu zagovorniku ter osumljenčevemu odgovornemu v coni. Za izvršitev odločbe o ukrepu poskrbi odsek ali veja, kateri osumljenec pripada.

88. V odločbi obdolžencu morajo biti navedeni roki in način vložitve pritožbe, kot to določa točka 92 in nadaljnje.

89. COBETU bo o odločbi tudi nemudoma obvestila odgovorne za mestece, cono ali podcono, kjer se je zloraba zgodila, da se lahko takoj, in če so za to podani pogoji, poda prijavo državnim organom.

90. Ko je vročitev odločbe osebam iz točk 87. in 89. opravljena, COBETU obvesti o končni odločitvi žrtev, v primeru če je le-ta mladoletna, pa njene starše ali skrbnike.

91. Neupoštevanje rokov in določb, ki so predvidene za notranji postopek, vplivajo na veljavnost postopka in na izrečene kazni, razen v primeru, kadar gre za kršitev pravice obdolženega do obrambe.

Pritožba

92. Zoper končno odločbo je dovoljena pritožba v roku 30 dni od dneva seznanitve z Odločbo.

93. Na prvi stopnji predsednica odloči o pritožbi za razveljavitev ali spremembi Odločbe. Pritožba zadrži izvršitev Odločbe. Predsednica se mora odločiti v roku 30 dni od prejema pritožbe.

94. Zoper odločitev predsednice ali če v 30 dneh ni sprejela odločitve, odloča na drugi stopnji Papeški dikasterij za laike, družino in življenje . Pritožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od prejema nove Odločbe predsednice ali po preteku 30-dnevnega roka, če odločitev ni bila sprejeta.

95. O nadaljnji pritožbi zoper odločitev Papeškega dikasterija za laike, družino in življenje odloča na tretji stopnji Vrhovno sodišče Apostolske signature.

Navodila za ravnanje v primeru sodnih (državnih) preiskav in kazenskih postopkov

96. Če je uvedena sodna preiskava, je v sodelovanju s sodiščem potrebno oceniti, ali se sploh sprejmejo kakršni koli ukrepi. V tem primeru se uradna notranja preiskava ne uvede, razen če je glede na konkreten primer to nujno potrebno, tudi iz razloga podvajanja postopka. Tako naj se ravna zlasti v primeru, ko je osumljenec pripravljen na sodelovanje, saj se tako bistveno zmanjša tveganje za ponovno zlorabo.

97. Osumljenčeva pripravljenost sodelovati se kaže tudi tako, da začasno opusti vse zaupane obveznosti in se ne udeležuje javnih zborovanj ali srečanj, ki jih prireja Marijino delo.

98. Pri obveščanju javnosti je potrebna posebna skrbnost in če je le mogoče, se priporoča imenovanje tiskovnega predstavnika Gibanja fokolarov.

99. V kolikor je to potrebno, se osumljencu pomaga priskrbeti odvetnika, upoštevaje načela, da je kazenska odgovornost osebna.

100. Če istočasno tečeta sodni kazenski in notranji postopek Gibanja, lahko COBETU začasno prekine notranji postopek do zaključka prvega. Prekinjen notranji postopek se lahko obnovi v roku 120 dni od seznanitve s sodno odločbo, tudi če ta še ni dokončna.

Obnova končanega postopka in revizija predhodno sprejete odločbe

101. Če je bila osumljenemu po končanem notranjem postopku izrečena kazen in se kasneje sodni kazenski postopek konča s pravnomočno oprostilno sodbo, lahko predsednica na zahtevo ene od strank ponovno odpre notranji postopek, da bi se lahko prvotna odločitev spremenila ali potrdila, upoštevaje sodbo, izrečeno v kazenskem postopku. Zahtevek za obnovo je potrebno vložiti v roku 120 dni od pravnomočnosti kazenske sodbe.

102. Tudi če je primer že zaključen in arhiviran in se kazenski postopek konča s pravnomočno sodbo, predsednica zahteva ponovno odprtje notranjega postopka, da se lahko predhodna končna odločitev upoštevaje izid kazenskega postopka spremeni. Notranji postopek se ponovno odpre tudi takrat, ko pravnomočna sodba določa hujšo kazen, kot je bila izrečena v notranjem postopku.

103. Rok za vložitev zahteve prične teči od seznanitve z novimi dokazi in dejstvi in se ob vložitvi zahteve notranji postopek ponovno odpre. Procesni roki tečejo znova, kot je določeno v nadaljevanju.

104. Če se po končni odločbi pojavijo nova dejstva in dokazi, imajo stranke pravico vedno vložiti revizijo pri predsednici. O reviziji odloči predsednica po predhodni preiskavi, ki se izvede, če je to potrebno, in po posvetovanju s pristojnimi osebami, vrednimi njenega zaupanja.

Za druge člane laike

105. Če se obvestilo suma zlorabe nanaša na člana Vrhovnega sveta, ki ni fokolarin ali fokolarina, bo conska ali podconska komisija za zaščito mladoletnih predpise in postopke, tako kot je to mogoče in potrebno, prilagodila za primere iz njene pristojnosti, kot tudi če se nanašajo na druge laiške člane Marijinega dela (prostovoljci, fantje in dekleta gen2, fantje gens, mladi, ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, pripadniki gibanj, pripadniki in simpatizerji).

106. Conska in podconska komisija mora vedno in takoj in ves čas obveščati COBETU o rezultatih različnih faz postopka in se držati navodil COBETU.

107. Kadar se conska ali podconska komisija ne strinja z danimi navodili COBETU, je dolžna pojasniti svoje razloge za nestrinjanje.

108. V primeru nerazrešljivega spora v zvezi z navodili COBETU sama prevzame vodenje primera ter sprejme potrebne ukrepe za dokončanje notranjega postopka.

109. COBETU ima prav tako pravico prevzeti notranji postopek, če se pojavijo hude nepravilnosti ob vodenju notranjega postopka s strani conske ali podconske komisije za zaščito mladoletnih.

Za mladoletne udeležence aktivnosti Gibanja

110. Gibanje fokolarov – kot je že opisano v uvodnem delu teh Smernic – skrbi, da se v mladoletnih, ki se srečujejo ob dejavnostih Gibanja, goji kultura spoštovanja in vrednote drugega.

111. Pri svoji projektih in načrtovanjih zato Gibanje skrbi, da ne bi prihajalo in da se prepreči katera koli oblika zlorabe mladoletnih in da delo z mladimi temelji na vzgoji in ne na kaznovanju.

112. V primeru, da je zoper mladoletnega podan sum spolne zlorabe ali drugega nasilja, kot tudi medvrstniškega nasilja, bo v izogib ponovnemu tveganju do zaključka notranje preiskave oz. preiskave državnih organov, upoštevaje državne predpise, potrebno opraviti pogovor s starši in jih seznaniti, da osumljeni ne sme opravljati nobene naloge ali odgovornosti, pri kateri bi lahko prel v stik z mladoletnimi osebami.

113. V primeru potrditve odgovornosti le-ta ne more biti pripadnik Gibanja fokolarov, saj le-ti služijo novim generacijam Marijinega dela, posebej mladoletnim osebam.

114. Mladoletnemu se skupaj z njegovo družino pomaga ovrednotiti in pojasniti posledice izvršenih dejanj, vse z namenom, da bi se lahko potem ponovno udeležil dejavnosti znotraj Gibanja.

115. Če v času skupnih dejavnosti (kongres, poletni tabor, delavnice, mariapoli …) mladoletni stori dejanje, ki je v nasprotju z načeli teh Smernic, ki ni tako težke narave, da bi bilo treba sprožiti notranji postopek, bo odgovorni za to dejavnost takoj po storjenem dejanju z odprtim in iskrenim pogovorom z mladoletnim ugotovil, kaj se je zgodilo in le-temu pomagal, da bo ozavestil svoje ravnanje in sprejel odgovornost zanj. O dogodku je treba obvestiti starše mladoletne osebe.

116. Če kljub temu mladoletni ponovi dejanje, se presodi, ali so podani pogoji za sprožitev notranjega postopka, kot ga predpisujejo te Smernice.

Pravna varstva

117. V notranjem postopku ima osumljenec pravico do obrambe.

118. Če ne gre za splošno znano dejanje, je preventivno potrebno paziti na čast in dobro ime osumljenega. O zlorabi osumljenca se ne obvešča javnosti, razen če za to obstajajo tehtni razlogi.

119. Vsak, ki izkaže upravičen interes, sme zaprositi za podatke o zaključku notranjega postopka in izdanih ukrepih. Upravičenost interesa presoja ustrezna Komisija, ki vodi postopek.

120. Če se storilec, ki je član Gibanja, preseli v drugo cono, je potrebno o odločbi zoper njega obvestiti novega odgovornega zanj.

121. Kopije vseh dokumentov, uporabljenih in nastalih v notranjem postopku, je potrebno v tajnosti hraniti pri COBETU in pri conski ali podconski komisiji.

Pooblaščenca za zagotavljanje koristi in zaščito mladoletnih v Sloveniji:

Mihaela Rakovnik,

Slovenj Gradec, tel. 041 412 861 e-mail: mihaela.rakovnik@gmail.com

Janez Snoj

Ravnikarjeva 8, 1230 Domžale, tel. 040 568 855, e-mail: zascitamladoletnikov@gmail.com

1Gibanje fokolarov je priznano v številnih državah preko nacionalnih pravnih oseb. Ta pravilnik je smernica za skupnosti Gibanja v različnih državah po svetu. Nacionalni centri bodo to prilagodili svojim kulturnim in pravnim resničnostim.

2 Prim. 6. člen Splošnega statuta Marijinega dela.

3 Po mednarodni definiciji je vrstniško nasilje psihološki ali telesni pritisk, časovno podaljšan in večkrat izvajan s strani ene osebe ali skupine oseb, ki so “močnejše” v primerjavi z drugo osebo, ki jo dojemajo kot “slabotnejšo”. Pomembno je upoštevati, da bi lahko takoj ugotovili, če gre pri drugih za tako ravnanje,1. starost – nasilje je oblika prekrška med vrstniki (otroki in najstniki), kar je treba ločiti od pojavov, pri katerih se to dogaja med odraslimi ali med odraslimi in mladoletniki; 2. okolje: nasilje se začne in razvija pretežno v šolskem okolju ali po družabnih omrežjih; 3. drugi pojavi kot na primer mladostniško prestopništvo kot izraz različnih vrst obnašanja, ki za razliko od nasilja med vrstniki pomenijo kaznivo dejanje.

4V Splošnem statutu so določene naloge sopredsednika: med njimi tudi zagotavljanje in skrb, da bo notranje življenje v Gibanju skladno z moralo in redom Cerkve.

5 Commissione Centrale per la Promozione del Benessere e la Tutela dei minori (CO. BE. TU.)

6Na moralnem, zdravstvenem, psihološkem, pedagoškem in pravnem področju.

7 Marijino delo ustanavlja tudi »mesteca pričevanja«, osnutke modernih mest /…/, kjer člani različnih poklicev Gibanja stalno prebivajo” (44. člen Splošnega statuta). Zaradi posebnosti mestec v primerjavi s conami se bodo določila ustrezna pravila, po katerih se bodo urejale njihove specifične dejavnosti.

8 Po definiciji SZO pod spolno zlorabo razumemo: »Vključitev mladoletnega v spolna dejanja z ali brez telesnega stika, v katerega ne more svobodno pristati zaradi starosti ali zaradi superiornosti tistega, ki zlorabi, spolnega izkoriščanja otroka ali najstnika, otroška prostitucija in pedopornografijo.«

9 Stalking oziroma sindrom zalezovalca je skupek dejanj ponavljajočega preganjanja, obsedenosti do neke osebe, ki se izražajo v obliki nadlegovanja, ponavljajočih sporočil in telefonskih klicev, vohunjenja, ponavljanje škodljivih dejanj itn. Vse to ustvarja prisilen in kontroliran odnos med preganjalcem in žrtvijo. V tej se ustvari stanje ranljivosti, stiske in strahu, kar pogojuje njeno vsakdanje življenje.

10 O načinu poslušanja mladoletnega glej prilogo III

11 Izraz »redovniki« in »posvečeni« se nanaša na člane ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja ter na nove oblike posvečenega življenja (glej kan. 605 CZ).

DODATEK obrazcev soglasij:

Soglasje 1

Soglasje staršev oz. skrbnikov za dejavnosti Gen

Soglasje 2
Soglasje 3